Yhdistyksen säännöt

AVUSTAJAKOIRA - ASSISTENTHUND RY SÄÄNNÖT 14.1.2020

1   § Yhdistyksen nimi on Avustajakoira - Assistenthund ry, josta voidaan käyttää lyhennettä AVK ja sen kotipaikka on Helsinki.

2   §  Avustajakoira - Assistenthund on avustajakoiraa käyttävien henkilöiden yhdistys, joka antaa opastusta ja tukea avustajakoiraa käyttäville henkilöille. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään avustajakoiratoimintaa ja jakamaan tietoa avustajakoirista. Yhdistys järjestää myös mahdollisuuksien mukaan vertaistukitapaamisia ja koulutusta jäsenistölleen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää puhdasrotuisten ja tai työkoiriksi soveltuvien koirien käyttöä avustajakoiratoiminnassa sekä edistää niiden kasvatusta ja koulutusta.

Tätä tarkoitusta varten yhdistys järjestää kursseja, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä kokeita.  Yhdistys on mukana muussa kennelharrastukseen liittyvässä toiminnassa sekä antaa jäsenilleen opastusta alan kehityksestä. Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten avustajakoira organisaatioiden kanssa ja pitää yhteyksiä ulkomaisiin oman alansa järjestöihin. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi olla jäsenenä Suomen Kennelliitto ry:ssä, kotipaikkakuntansa mukaisessa kennelpiirissä ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:ssä, sekä muissa tarpeellisena pitämissään järjestöissä. Yhdistys hankkii varoja toimintaansa lahjoitusten, jälkisäädösten, keräysten, arpajaisten ja juhlien sekä verkkokaupan avulla sekä anoo tarvittaessa avustuksia valtiolta, kunnilta ja julkisilta yhteisöiltä. Yhdistys voi muodostaa rahastoja määrätarkoituksiin vapaaehtoisilla maksuilla.

Yhdistys voi ostaa, omistaa sekä hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3   § Yhdistyksen jäseninä ovat henkilöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä kannatusjäseniksi. Varsinaisia jäseniä ovat ne koirakkojäsenet, joilla on nyt käytössään virallinen avustajakoira tai on ollut aiemmin käytössään virallinen avustajakoira sekä hallituksen esityksestä vuosikokouksen hyväksymät jäsenet, jotka toimivat yhdistyksen avustajakoiratoiminnan edistämiseksi. Jäsen maksaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole ääni- eikä päätäntävaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Vuosikokous voi 3/4 ääntenenemmistöllä kutsua jonkun yksityisen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi, joka ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

4 § Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen:

·       joka ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen:

·       joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä

·       joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.

Eronneelle tai erotetulle jäsenelle ei makseta jäsenmaksuja takaisin, eikä hänellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5   § Yhdistyksen lain mukaisena hallituksena toimii vuosikokousten välisen ajan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi - kahdeksan (6 - 8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Hallitukseen voidaan valita sen koosta riippuen 1-2 varsinaista jäsentä, joilla ei ole tai ei ole ollut virallista avustajakoiraa. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja asiantuntijat. Hallituksen ulkopuolelta valittavat toimihenkilöt hyväksytään, hallituksen toimesta. Jos varsinaisesta jäsenistöstä ei löydy puheenjohtajan tehtävään haluavaa / sopivaa ja kykenevää henkilöä, yhdistys voi hallituksen esityksestä valita varsinaisen jäsenistön ulkopuolisen henkilön puheenjohtajan tehtävään.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

6   § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

7   § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien/Tilintarkastajien on toimitettava tilinpäätösaineisto lausuntoineen hallitukselle ennen vuosikokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii, ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköpostilla, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, mainiten käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella, 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni läsnäolevana tai valtakirjalla. Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä, ellei toisin ole määrätty. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

8   § Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus ja varainhankintakertomus sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien antama lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- valitaan yhdistykselle puheenjohtaja varsinaisten jäsenten keskuudesta, tai kohdan 5 mukaisesti.

- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle varsinaisista jäsenistä.

- valitaan vuosikokousten väliselle ajalle yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

- määrätään yhdistyksen varsinaisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus yksityisille ja yrityksille

- esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

- valitaan edustajat Suomen Kennelliitto ry:n ja Helsingin Kennelpiiri ry:n kokouksiin

- käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

·       Jäsenen, joka haluaa asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on se kirjallisesti esitettävä yhdistyksen hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä.  Asioita, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan päättää vain yksimielisellä päätöksellä.

9 § Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

10 § Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vuosikokouksen ja toisen, vähintään kuukauden kuluttua pidettävän kokouksen päätös, jota molemmissa vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut.  Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti liikuntavammaisten avustajakoiratoiminnan hyväksi.

11 § Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään.