Djurens tillgång till matlägenheten

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler


1367/2011 18 §

Tillträde för djur till en livsmedelslokal

Synskadades ledarhundar, rörelsehindrades assistenthundar och hörselskadades signalhundar får följa med till en livsmedelslokals kundutrymmen. Sällskapsdjur får med företagarens samtycke följa med till en livsmedelslokals serveringsutrymmen. Kunderna ska informeras om ett sådant samtycke i anslutning till serveringsutrymmets ingång.

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111367?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1367%2F2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler

291/2017 18 §

Tillträde för djur till en livsmedelslokal

Ledarhundar för synskadade personer, signalhundar för hörselskadade personer, assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning eller andra assisterande hundar, såsom stöd- och hypohundar, för personer med funktionshinder eller långtidssjukdom, får följa med till en livsmedelslokals kundutrymmen. Sällskapsdjur får med företagarens samtycke följa med till en livsmedelslokals serveringsutrymmen. Kunderna ska informeras om ett sådant samtycke i anslutning till serveringsutrymmets ingång.


https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170291?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=291%2F2017